Logo TpayWeź leasing teraz

Regulamin Sklepu Internetowego www.bestagro.eu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04- 27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem podanych danych osobowych jest Konrad Mandżejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bestagro Konrad Mandżejewski, Trójca 2a, 59 – 900 Zgorzelec, NIP: 6131432938, REGON: 361786920, zwany dalej „Administratorem”.

Dane osobowe podawane przez Pana/Panią będą przetwarzane przez Administratora w celach:

1) zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, jeśli są Państwo naszym klientem lub osobą występującą w imieniu klienta niebędącego osobą fizyczną;

2) przekazywania Państwa danych osobowych na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych), wewnątrz Firmy oraz udostępniania danych usługodawcom wspierającym działalność gospodarczą Administratora (np. serwis usług IT);

3) zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;

4) marketingu produktów i usług Administratora.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy RODO, tj.:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 1;

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2;

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO: prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 1 – 3;

4) art. 6 ust. 1 lit. a RODO: dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku celu określonego powyżej w pkt. 4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Konrad Mandżejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bestagro Konrad Mandżejewski, Trójca 2a, 59 – 900 Zgorzelec, NIP: 6131432938, REGON: 361786920 oraz profesjonalne przedsiębiorstwa świadczące usługi wsparcia dla prowadzonej przez Administratora działalności, w tym przede wszystkim usługi księgowe, serwis i wsparcie IT, a także przewoźnicy dostarczający zakupione produkty.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ze względu na brak takiego obowiązku.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów, w tym obsługi reklamacji,

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, 

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2)  dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że usunięcie danych nie będzie możliwe ze względu na istnienie innego celu przetwarzania danych;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jeśli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej.

Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia wstępne

1) Sklep internetowy Bestagro dostępny pod adresem internetowym https://bestagro.eu, prowadzony jest przez Konrada Mandżejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bestagro Konrad Mandżejewski, Trójca 2a, 59 – 900 Zgorzelec, NIP: 6131432938, REGON: 361786920.

2) Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

1) Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający ze Sklepu, w tym składający Zamówienie.

2) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uważa się również osobę, o której mowa w art. 3855 kodeksu cywilnego, dodanego ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 z późn zm.), ale jedynie w zakresie uprawnień przyznanych takiej osobie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3) Sprzedawca – Konrad Mandżejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bestagro Konrad Mandżejewski, Trójca 2a, 59 – 900 Zgorzelec, NIP: 6131432938, REGON: 361786920.

4) Przedsiębiorca – osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupów w Sklepie w celach związanych z działalnością gospodarczą, a także osoba fizyczna, która zawiera umowę ze Sprzedawcą w ramach Sklepu, a umowa ta jest związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://bestagro.eu

6) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9) Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów lub sposobów dostawy.

13) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech przedmiotu umowy – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt ze Sklepem

1) Adres Sprzedawcy: Trójca 2a, 59 – 900 Zgorzelec

2) Adres e-mail Sprzedawcy: ba@bestagro.eu

3) Numer telefonu Sprzedawcy: +(48) 500 65 56 40 lub +(48) 75 777 73 16

4) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 

97 1090 1968 0000 0001 3072 2393

5)  Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:30 do 16:30, od poniedziałku do piątku;

6) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1) sprawne urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Safari, Google Chrome, Microsoft Edge;

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

3) włączona obsługa plików cookies;

4) zainstalowany aktualny program FlashPlayer.

5. Informacje ogólne

1) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2) Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt. 6 Regulaminu albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3) Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Dla użytkownika zalogowanego niebędącego Konsumentem będą widoczne ceny brutto.

4) Cena nie obejmuje kosztów przesyłki, których wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5) Dostawy towarów realizowane są wyłącznie na terytorium RP.

6. Zakładanie Konta w Sklepie

1) Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym, e-mail, nazwa firmy wraz z numerem NIP (w przypadku Przedsiębiorców).

2) Klient jest zobowiązany do aktualizacji informacji na koncie przy każdej zmianie. Informacje podane na koncie są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. W razie braku aktualizacji danych, wszelkie czynności dokonywane przez Sprzedawcę na te dane uważane będą za skuteczne.

3)  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4) Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma obowiązek utrzymania loginu i hasła w tajemnicy oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.

5) Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt 3.

7. Zasady składania Zamówienia

1) Zamówienia w sklepie można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym zamówienia składane po godzinie 12 w dniu roboczym oraz zamówienia składane w sobotę, niedzielę i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.

2) W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu (jeśli Klient posiada aktywne konto w Sklepie) lub dokonywać dalszych kroków bez logowania jako użytkownik niezalogowany;

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”. Informacja o dostępności Produktów widnieje na karcie Produktu na stronie internetowej Sklepu.

c) w przypadku, gdy wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – poprawnie wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych płatności odbiorcy Zamówienia wskazanych w formularzu oraz ewentualnie innych danych do wysyłki,

d) w przypadku, gdy Zamówienie jest składane przez zalogowanego Klienta – każdorazowo sprawdzić poprawność danych do płatności i wysyłki i ewentualnie dostosować je do konkretnego zamówienia;

e) wybrać przycisk „Przejdź do kasy”, a następnie uzupełnić dane do zamówienia, w tym rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), oraz miejsce dostawy i metodę płatności z oferowanych przez Sklep;

f) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

g) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności – opłacić zamówienie w sposób i w terminie określonym w zamówieniu.

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1) Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska,

b) przesyłka kurierska pobraniowa,

c) przesyłka kurierska paletowa,

d) automat paczkowy,

e) odbiór w sklepie Bestagro,

f) transport własny Bestagro.

2) Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność za pobraniem,

b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

c) Płatność przy odbiorze w sklepie Bestagro

d) Płatności elektroniczne (przez operatorów płatności elektronicznych),

e) Płatność ratalna za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych TPay,

f) Płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.,

g) Leasing operacyjny za pośrednictwem LeaseLink,

h) Pożyczka leasingowa za pośrednictwem LeaseLink.

3) Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w podsumowaniu Zamówienia, przed jego definitywnym złożeniem.

9. Wykonanie umowy sprzedaży

1) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt 7 Regulaminu, z momentem kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

2) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi generowanej automatycznie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

3) W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c) płatności ratalnych za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A., Klient obowiązany jest wypełnić formularz kredytowy on-line, podając wymagane informacje oraz wykonać inne działania wymagane przez Bank do otrzymania kredytu.

4) Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5) Wraz z dostawą Produktu Sprzedawca doręcza wydruk informacji wymaganych prawem.

6) Bestagro nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego, za pomocą których dokonuje zamówienia.

10. Prawo odstąpienia od umowy

1) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument może uruchomić Produkt dla sprawdzenia jego działania, nie może zaś użyć go zgodnie z jego przeznaczeniem.

3) Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu.

4) W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno lub partiami – termin wskazany w ppkt 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

5) Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6) Oświadczenie może być wysłane w dowolny sposób, m.in. za pomocą tradycyjnej poczty, przesyłki kurierskiej lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7) W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8) Konsument, który w ramach jednego Zamówienia kupił więcej niż 1 Produkt, może odstąpić od umowy w całości albo w części, rezygnując z niektórych tylko Produktów. W przypadku odstąpienia od umowy w części (tj. zatrzymania przez Konsumenta co najmniej 1 Produktu z danego Zamówienia), Konsumentowi nie przysługuje zwrot kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Produktu oferowanego przez Sprzedawcę w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy w całości, ale dokonuje zwrotów Towarów w ramach tego odstąpienia w osobnych zwrotach (pod warunkiem, że zwroty te zostaną dokonane w terminie wskazanym powyżej w ppkt 1, termin dla Sprzedawcy dla dokonania zwrotu kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie otrzymania przez Sprzedawcę ostatniego z produktów objętych zamówieniem, od którego odstąpił Konsument.

9) Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

e)  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11. Reklamacja i gwarancja

1) Umową Sprzedaży objęte są nowe, niewadliwe Produkty.

2) W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.

3) Z zastrzeżeniem postanowienia określonego poniżej w ppkt 6, reklamację można zgłosić w każdej formie, przy czym zalecane jest składanie jej w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w szczególności przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

4) Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wykrycia, dane Klienta składającego reklamację, w tym numer Zamówienia oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. W przypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami takie domniemanie nie obowiązuje.

6) Rzecz reklamowaną należy dostarczyć na adres Sprzedawcy, o którym mowa w pkt 3 Regulaminu, a jeśli Produkt wymaga demontażu Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany produktu na wolny od wad lub po usunięciu wady.

7) Jeżeli Produkt ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo do odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8) W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, Sprzedawca dołączy też warunki gwarancji do sprzedanego Produktu.

9) Prezenty (towary gratisowe) dostarczane za darmo wraz z Produktem nie podlegają reklamacji ani zwrotowi.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2) Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1) Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2) Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3) Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4) Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych w zakresie przewidzianym przez prawo.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży.

14. Postanowienia końcowe

1) Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Sklepu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Sklepu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów posiadających Konto o rodzaju i charakterze zmian poprzez stosowną informację przesłaną na adres mailowy Klienta. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji Regulaminu, Klient może usunąć Konto, zgodnie z treścią pkt 6 ppkt 5 niniejszego Regulaminu.

Brak akceptacji zmienionego Regulaminu nie oznacza żądania Klienta usunięcia danych w myśl RODO.

3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

5) W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności zablokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu, z którego korzysta Klient.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.